UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,403,307 (Hôm nay: 621 online: 59) Toàn huyện: 169,035,548 (Hôm nay: 701 online: 163) Đăng nhập

Sinh hoạt chuyên môn liên trường là một hoạt động thiết thực, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các nhà trường. Đối với giáo viên, đây là cơ hội cho giáo viên có điều kiện học hỏi, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp của các trường bạn để có thể rút kinh nghiệm, áp dụng những phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học phù hợp, nhất là khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (CTGDPT).

          Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học, THCS năm học 2021 - 2022, ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lộc đã thảo luận, thống nhất xây dựng kế sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2021-2022 đối với giáo viên cấp Tiểu học và THCS, phân công nhóm trưởng các nhóm chuyên môn và triển khai đồng bộ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Gia Lộc.

         

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường xác định nội dung chủ yếu là sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, định hướng các nhóm môn trên địa bàn huyện chia sẻ, trao đổi, thảo luận các nội dung như công tác dạy và học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo CTGDPT 2018, dạy học theo mô hình giáo dục STEM, xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy bài dạy theo Công văn số 1002/SGD-GDTH, ngày 26/8/2021 và Công văn số 1020/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2021 của Sở GD&ĐT.

          Để tận dụng tốt sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ thông tin, các nhà trường đã chủ động thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường thông qua các bước tiến hành sinh hoạt cụ thể là:

- Bước 1. Họp các nhóm trưởng để phân công nhiệm vụ tại phòng Giáo dục và Đào tạo.

 - Bước 2. Đơn vị được phân công môn nào thì chuẩn bị nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học phù hợp với đặc thù của môn đó và điều kiện của nhà trường.

- Bước 3. Nhóm trưởng gửi tài liệu (kế hoạch, nội dung) buổi sinh hoạt chuyên môn và nêu rõ thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên môn trực tiếp.

- Bước 4. Giáo viên nghiên cứu tài liệu, chương trình kế hoạch.

- Bước 5. Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị được phân công theo chương trình, kế hoạch của các nhóm chuyên môn đã thống nhất.

         

Thực hiện các nội dung của kế hoạch, các nhóm chuyên môn trên địa bàn huyện đã tiến hành sinh hoạt chuyên môn liên trường trực tiếp tại các đơn vị được phân công trong thời gian từ 01/10 đến 28/10/2021.

          Tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, giáo viên ở các trường đã tích cực tham gia thảo luận, trao đổi, chia sẻ làm sáng tỏ nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn như đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; xây dựng kế hoạch giáo dục tổ, nhóm chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy theo CTGDPT 2018,…

         

Sinh hoạt chuyên môn liên trường đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Gia Lộc, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo CTGDPT 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của từng đơn vị.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.716.536
Trưởng phòng:
Đăng nhập